Her finder du vores handelsbetingelser

Nedennævnte handelsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt mellem Fanafmac, CVR nr. 123456789, Gade 1, 1234 By (FANAFMAC) og køber, uanset hvor køber er hjemmehørende. For visse kontrakttyper kan gælde supplerende betingelser, sådanne betingelser skal have forrang, såfremt disse afviger fra nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser. Ved uoverensstemmelse mellem nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser og købers almindelige betingelser er nedennævnte betingelser gældende, med mindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne.

1. AFTALEGRUNDLAG OG BESKRIVELSER

1.1. En afgiven ordre er først bindende for FANAFMAC, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse eller ved levering. En ordre optages til den på tidspunktet for FANAFMAC ordrebekræftelse gældende pris. Såfremt ordrebekræftelsen afviger fra købers ordre, og køber ikke vil acceptere disse ændringer, skal køber inden 8 dage meddele dette til FANAFMAC I modsat fald gælder FANAFMAC  ordrebekræftelse.

1.2. Tilbud afgivet af FANAFMAC er kun bindende for FANAFMAC, såfremt overensstemmende accept er modtaget hos FANAFMAC inden 8 dage efter, at tilbuddet er afgivet til køber.

1.3. Et tilbud/en ordrebekræftelse fra FANAFMAC vedrørende varer, som ikke findes på eget lager, er afgivet med forbehold for muligheden for fremskaffelse af pågældende varer. Såfremt varerne ikke kan fremskaffes, kan FANAFMAC tilbagekalde det afgivne tilbud/den afgivne ordrebekræftelse uden, at dette berettiger køberen til at rejse krav af nogen art.

1.4. Oplysninger fra FANAFMAC eller en af FANAFMAC  forretningsforbindelser vedrørende produkters anvendelighed, vægt, dimensioner, kapacitet og tekniske data i kataloger, brochurer, prospekter, annoncer og lignende, er alene at betragte som omtrentlige og kan ikke anses som tilsikrede, og FANAFMAC bærer ikke ansvaret for, at det leverede opfylder købers behov eller anvendelsesformål. FANAFMAC bærer alene ansvaret herfor, hvis køber har krævet dette, og det er accepteret af FANAFMAC  FANAFMAC tager forbehold for konstruktions- og/eller designændringer før leveringstidens indtræden og under forløbet af flere leveringer.

1.5. Kræver produkter særlig beskrivelse med henblik på installation, tilslutning, drift og/eller vedligeholdelse, vil FANAFMAC forsyne køber med sådanne beskrivelser senest på leveringstidspunktet. FANAFMAC kan foreskrive, at sådan beskrivelse behandles fortroligt. FANAFMAC er ikke forpligtet til at udlevere kildekoder.

1.6. FANAFMAC forbeholder sig ret til at udskifte dele af en leverance med dele af samme kvalitet som de oprindelig aftalte, såfremt køber skriftligt informeres om sådanne udskiftninger, når der er tale om leverancer, hvor det ikke i almindelighed er afgørende for køber, om produktet er fra den ene eller anden producent. FANAFMAC er i øvrigt berettiget til at foretage mindre ændringer i leverancer, hvor det skønnes teknisk nødvendigt.

2. OMFANG AF YDELSER

2.1. Såfremt aftalen omfatter standardsoftware eller softwareudvikling foretaget af FANAFMAC specifikt til køber, opnår køber en ikke-overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til den software, der er anført i aftalen. Brugsretten er begrænset til det i aftalen angivne antal samtidige brugere, og såfremt dette ikke er angivet, gælder brugsretten kun for det udstyr, som softwaren ved leveringen er installeret på. Softwaren skal anvendes i overensstemmelse med instruktionerne i instruktionsbøger og lignende materiale. Køber må ikke kopiere softwaren og/ eller dokumentationsmaterialet og må ikke foretage ændringer i softwaren uden forudgående samtykke fra FANAFMAC  Såfremt køberen foretager eller lader foretage ændringer i softwaren, bærer køber selv det fulde ansvar for ændringerne.

2.2. FANAFMAC kan tilbyde køber at installere det leverede i overensstemmelse med producentens retningslinjer. For sådan installation beregnes de af FANAFMAC til enhver tid gældende timesatser. FANAFMAC  installation udskyder ikke tidspunktet for risikoens overgang eller forfaldsdagen for betaling for de leverede produkter.

2.3. For serviceydelser, herunder rådgivning etc. fra FANAFMAC til køber, beregnes de hos FANAFMAC til enhver tid gældende timesatser. Transportomkostninger og øvrige udlæg beregnes særskilt.

2.4. Serviceydelser ydes under forudsætning af, at produkterne er korrekt installeret, og der ikke er foretaget ændringer i disse. Såfremt der er indgået aftale om beredskabsservice, må køber kun foretage ændring i produkterne efter aftale med FANAFMAC  I modsat fald beregner FANAFMAC serviceydelser på ændrede produkter særskilt efter gældende takster.

3. PRISER, BETALINGSBETINGELSER OG FANAFMACS EJENDOMSFORBEHOLD

3.1. FANAFMAC  priser er fastsat inkl. emballage og told for Danmark, men ekskl. pakning, transport, moms og eventuelle andre afgifter. FANAFMAC er berettiget til at debitere særskilt gebyr for ekspedition, forsendelse, installation og levering. For ordrer under og over 1.000 kr. beregnes et ekspeditions- og forsendelsesgebyr i Danmark på henholdsvis 125 kr. og 100 kr.

3.2. FANAFMAC er berettiget til pr. leveringsdagen at ændre priserne i overensstemmelse med ændringer i valutakurser, indkøbspriser, told, fragt og forsikringssatser eller andre forhold, som ligger udenfor FANAFMAC  kontrol. Forøges FANAFMAC  omkostninger som følge af købers forhold, kan FANAFMAC kræve godtgørelse herfor.

3.3. Forfaldsdagen indtræder ved levering, medmindre anden forfaldsdag er accepteret af FANAFMAC  Betaler køber ikke rettidigt, tilskriver FANAFMAC enter fra fakturaens forfaldsdato med 1,5% pr. påbegyndt måned. FANAFMAC kan kræve godtgørelse for udgifter knyttet til inddrivelsen af betalingen. Købers pligt til at betale rettidigt består, selv om køber reklamerer, alternativt skal køber deponere købesummen ved reklamation. Køber er altid forpligtet til at betale rettidigt for den del af leverancen, der ikke reklameres over. Køber er ikke berettiget til at modregne. Skal betaling præsteres i rater, forfalder den fulde restgæld til indfrielse, såfremt køber helt eller delvist er i mora med en rate.

3.4. Såfremt køber ikke betaler rettidig, eller FANAFMAC ikke modtager tilfredsstillende kreditoplysninger om køber, er FANAFMAC berettiget til at standse leveringer, indtil der sker forudbetaling eller sikkerhedsstillelse. Sker forudbetalingen eller sikkerhedsstillelse ikke inden en af FANAFMAC fastsat frist, er FANAFMAC berettiget til at hæve aftalen.

3.5. I tilfælde af, at FANAFMAC vælger at hæve aftalen som følge af købers misligholdelse, er FANAFMAC som minimum berettiget til et vederlag svarende til 30% af den aftalte pris for ydelserne, medmindre større skade er lidt.

3.6. FANAFMAC forbeholder sig ejendomsretten til det leverede, indtil fuld betaling er præsteret. Ved tilbagetagelse skal køber erstatte ethvert tab og samtlige omkostninger, som FANAFMAC måtte blive påført

4. RISIKOENS OVERGANG, LEVERINGSTID, FORSINKELSE OG KØBERS MISLIGHOLDELSESBEFØJELSER

4.1. Det solgte leveres ab FANAFMACs lager eller FANAFMACs leverandørs lager i Danmark efter FANAFMACs afgørelse.

4.2. Levering foretages snarest muligt under behørig hensyntagen til leveringstider hos FANAFMAC  underleverandører. Såfremt leveringstid er aftalt, anses denne for overholdt, når FANAFMAC forinden udløbet har afsendt det leverede, eller dette står til rådighed. Såfremt køber fremsætter ønske om ændringer eller supplement til det leverede, forlænges leveringstiden med det tidsrum, som ændringen eller supplementet betinger.

4.3. Foreligger der forsinkelse fra FANAFMACs side, og ønsker køber at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, skal køber, inden to dage efter forsinkelsen er indtrådt, give FANAFMAC et rimeligt varsel til at foretage levering. Udløber dette rimelige varsel uden, at levering er foretaget, kan køber hæve aftalen. Har køber ikke inden to dage efter forsinkelsens indtræden givet FANAFMAC et rimeligt varsel, foreligge der ikke forsinkelse, idet FANAFMAC skal foretage levering snarest muligt. Med hensyn til FANAFMACs  begrænsede ansvar ved forsinket levering henvises til bestemmelsen i § 6.

5. REKLAMATION, MANGLER, PRODUKTANSVAR OG KØBERS BEFØJELSER

5.1. Det leverede leveres med de garantier, som FANAFMACs producenter/leverandører tilbyder FANAFMAC  og køber kan ikke påberåbe sig nogen yderligere garanti. Garantier omfatter alene nye produkter.

5.2. Køber er forpligtet til at undersøge det leverede ved modtagelsen. Såfremt køber konstaterer eller burde have konstateret, at det leverede lider af mangler, skal køber straks og inden 8 dage skriftligt gøre manglen gældende. Reklamerer køber ikke rettidigt, bortfalder købers ret til at gøre manglen gældende. Fristen gælder ligeledes ved reklamationer over serviceydelser mv.

5.3. En mangel anses ikke at foreligge, såfremt køber har anvendt det leverede forkert, herunder tilsidesat retningslinier fra FANAFMAC eller FANAFMACs underleverandører, eller såfremt køber eller tredjemand uden FANAFMACs samtykke har udført ændringer eller fået foretaget indgreb i det leverede.

5.4. Ved begrundet og rettidig reklamation er FANAFMAC efter eget valg berettiget til at foretage omlevering eller afhjælpning indenfor rimelig tid. Såfremt FANAFMAC foretager rettidig omlevering eller afhjælpning, er køber uberettiget til at hæve aftalen eller kræve erstatning som følge af manglen. FANAFMAC er berettiget til at foretage en eller flere afhjælpninger/omleveringer. Konstaterer FANAFMAC  at en vare, der reklameres, er mangelfri, er FANAFMAC berettiget til at fakturere omkostninger afholdt af FANAFMAC i den forbindelse. Sker omlevering eller afhjælpning ikke rettidigt, kan køber alene hæve aftalen eller kræve forholdsmæssigt afslag. Med hensyn til FANAFMACs begrænsede ansvar ved forsinket levering henvises til bestemmelsen i § 6.

5.5. Solgte produkter tages kun retur efter forudgående skriftlig returaftale med FANAFMACs salgsafdeling. Af Returaftalen fremgår, hvilke produkter der kan returneres, deres beskaffenhed, samt til hvilken pris produkterne krediteres. Køber forpligter sig til at vedlægge en kopi af Returaftalen i hvert kolli, der returneres. FANAFMAC forbeholder sig ret til at tilbagesende produkter, hvor der ikke er vedlagt Returaftale. Alt returnering sker for købers regning og risiko.

5.6. Køber kan alene hæve aftalen for den del af den samlede leverance, der er forsinket, herunder ved force majeure, eller lider af mangler.

5.7. FANAFMAC er ikke ansvarlig for tingskade opstået som følge af defekt ved det solgte produkt. FANAFMAC er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køber, og hvori FANAFMACs produkter indgår eller for produkter, hvori sådanne af købers produkter indgår. I den udstrækning FANAFMAC måtte blive pålagt et produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde FANAFMAC skadesløs i samme omfang, som FANAFMACs ansvar er begrænset. Med hensyn til FANAFMACs begrænsede ansvar for produktskader henvises til bestemmelsen i § 6.

6. FANAFMACS ANSVARSBEGRÆNSNINGER I FORBINDELSE MED FORSINKET LEVERING, MANGLER OG PRODUKTSKADE

6.1. FANAFMACs eventuelle erstatningsansvar i forbindelse med forsinkelse, mangler og produktskader begrænser sig til tilfælde, hvor FANAFMAC bevises at have udvist forsæt eller grov uagtsomhed og omfatter ikke indirekte tab af nogen art, det være sig driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, avancetab, tab af data, tab af goodwill m.v. FANAFMACs eventuelle erstatningsansvar er derudover under alle omstændigheder maksimeret til 50% af det samlede vederlag i henhold til den aftale, som misligholdes, bortset fra, hvis der i tilfælde af produktskade er tale om personskader eller tingskade, hvor dansk rets almindelige regler om erstatningsansvarets størrelse gælder.

7. TVISTER

7.1. Tvister i anledning af nærværende salgs- og leveringsbetingelser afgøres efter dansk ret. Værneting for retssag anlagt af køber mod FANAFMAC er Sø- og Handelsretten i København. Værneting for retssag anlagt af FANAFMAC mod køber er Sø- og Handelsretten i København eller købers almindelige værneting, efter FANAFMACs valg.

Gældende pr. 1. januar 2020.
Der tages forbehold for trykfejl og ændringer.